KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo !

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest spółka Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110 (KRS: 0000285747, NIP: 5472076763, REGON: 240734176) reprezentowana przez Prezesa — Janas Peter Jacek.

Z ramienia Administratora Danych została wyznaczona osoba, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@fitnessclub24.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO w związku ze świadczeniem usług przez naszą firmę. Administrator przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów oraz pracowników tylko i wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług.

Dane osobowe podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,

– ich sprostowania,

– ich usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dziękujemy za zaufanie!
Fitness Club 24 Sp. z o.o.