Regulamin Sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Fitness Club 24, dostępny pod adresem internetowym https://www.fitnessclub24.pl/sklep, prowadzony jest przez Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000285747, NIP 5472076763, REGON 240734176.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę na odległość, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
7. Produkt - widoczna w katalogu rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między konsumentem a sprzedawcą.
8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
10. Sprzedawca - Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 110, kod pocztowy 43-300, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000285747, NIP: 5472076763, REGON: 240734176.
11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3
Kontakt ze sprzedawcą

1. Adres Sprzedawcy: 43-300 Bielsko-Biała, Komorowicka 110.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fitnessclub24.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 668 313 633.
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu w Sklepie nie wymaga zakładania konta.
3. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta, podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia, a następnie weryfikacji i akceptacji Konta przez Sprzedawcę.
4. Ceny w katalogu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz koszt dostawy, o ile Klient preferuje dostawę, a nie odbiór osobisty.
6. Charakter przedmiotu Umowy nie pozwala rozsądnie ocenić opłaty za transport, gdyż wpływa na to kilka czynników (liczba produktów, ich wielkość, waga oraz lokalizacja konsumenta).
7. Nie wybranie sposobu dostawy jest równoznaczne z dostawą Zamówienia do Klienta (brak możliwości odbioru osobistego).
8. Koszt transportu szacowany jest po złożeniu Zamówienia i doliczony zostaje do kwoty zakupu.
9. Jeżeli Klient chce poznać koszt wysyłki przed złożeniem Zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, podać jakie Produkty chce zakupić oraz miasto docelowe - na tej podstawie otrzyma dokładny koszt transportu.
8. Odbiór osobisty nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie i logowanie

1. W celu złożenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracji; niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, unikalne hasło oraz opcjonalnie datę urodzenia.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu,
b. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia,
c. kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka"
d. kliknąć "Finalizacja zamówienia"
e. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Zamówienia), podać dane do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia),
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
g. kliknąć przycisk "Zamawiam",
h. w przypadku braku wyboru sposobu dostawy poczekać na wycenę transportu,
i. opłacić zamówienie na podany numer konta.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
a. odbiór osobisty pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110 i/lub Legionów 24-26,
b. przesyłka kurierska zwykła (opcja i koszt do ustalenia ze Sprzedawcą),
c. przesyłka kurierska paletowa (opcja i koszt do ustalenia ze Sprzedawcą),
d. firmowy transport sprzedawcy Fitness Club 24 (opcja i koszt do ustalenia ze Sprzedawcą).
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

1. Złożenie i wysłanie zamówienia nie skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz ustala z Klientem ewentualne koszty transportu (tylko przy dostawie do Klienta).
3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość między Klientem a Sprzedawcą.
5. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę po ustaleniu opcji i kosztów transportu (z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu).
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego o gotowości do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klient rzecz wolną od wad.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia zamówienia konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy - dane kontaktowe sprzedawcy zostały określone w § 3.
6. Koszt przesyłki towaru do Sprzedającego w całości pokrywa Konsument.
7. Zwrotowi podlega jedynie wartość zwracanego Zamówienia, bez kosztów przesyłki.
8. Sprzęt winien być dostarczony do Sprzedającego bez śladów użytkowania.
9. Towary odsyłane w ramach procedury odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu chyba, że strony ustaliły inaczej.
10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
11. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedającego kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania.
12. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta.
13. Zwrotom podlegają tylko i wyłącznie produkty nowe. Zwrot nie obejmuję produktów używanych i regenerowanych.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe, używane oraz regenerowane produkty.
2. W przypadku produktów nowych sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady nowego produktu zakupionego u Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Sprzedający zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wady, dopiero gdy naprawa jest niemożliwa do jego wymiany.
6. Reklamację należy zgłosić przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod linkiem: https://www.fitnessclub24.pl/serwis/ lub telefonicznie.
7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz jego żądania w związku z wadą towaru.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klient uznał za uzasadnione.
9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu.
10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o okresie jaki obejmuje, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
11. Produkty nowe są objęte 24-miesięczną gwarancją, produkty regenerowane gwarancją 6-miesięczną, zaś produkty używane nie są objęte gwarancją.
12. Potwierdzeniem gwarancji jest oryginał faktury, którą konsument otrzymał wraz z Zamówieniem.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
b. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą,
c. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - Fitness Club 24 Sp. z o.o.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora zbierane są w celu realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.